सि.न. सुशासन सुदृढीकरण कार्यक्रम दाङका समूहहरुको नामावली ठेगाना
स्यालापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लक्ष्मीपुर गा.वि.स
पालुथान सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लक्ष्मीपुर गा.वि.स
कफ्सुरिया सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लक्ष्मीपुर गा.वि.स
डाफे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लक्ष्मीपुर गा.वि.स
सरिकोट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह धर्ना गा.वि.स
दिपेन्द्र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह धर्ना गा.वि.स
मालारानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह धर्ना गा.वि.स
बवई महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह धर्ना गा.वि.स
शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह धर्ना गा.वि.स
१० जनचेतना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हापुर गा.वि.स
११ मित्र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हापुर गा.वि.स
१२ सुर्यज्योती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हापुर गा.वि.स
१३ जनकल्यान सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गोल्टाकुरी गा.वि.स
१४ महालक्ष्मी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गोल्टाकुरी गा.वि.स
१५ बबई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गोल्टाकुरी गा.वि.स