सि.न. सुशासन सुदृढीकरण कार्यक्रम लम्जुङका समूहहरुको नामावली ठेगाना
चारेपानी रानीओडार सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह तार्कु, ८,९
भुवारखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह तार्कु, ४
देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह परेवाडाँडा,४
कुखुरे सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह परेवाडाँडा, २,५
चन्दनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह परेवाडाँडा, ७
चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह दुरडाँडा, २
जाडेखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह दुरडाँडा, ३
काली सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह दुरडाँडा, ७
भगेरेथान सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह दुरडाँडा, १
१० टीकात्रीवेणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह दुरडाँडा, ७,८,९
११ फेदीपाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह धुसेनी, ४
१२ कोईराला फाँट सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह धुसेनी, ५
१३ कोईराला फाँट माझगीण्डा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह धुसेनी, ६
१४ देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह कुन्छा, १
१५ अन्य खरुखे पाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह कुन्छा, ७
१६ कालीका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह कुन्छा, ४
१७ थाक्ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह तार्कु, ७
१८ गहते सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह तार्कु, १,